Sigourney Kiwanis donate $1,250 to the fountain campaign